Sharei Orah: seder Hadlakas Ner Chanukah

SKU:82348

Original: $2.49 Add to Cart


Product Description
Seder Hadlakas Ner Chanukah Al Pi Nusach Moreinu V'Rabeinu HaGaon HaMefursam Rebbe Shlomo Zalman Braun ZtsLLh"h. Mechaber Sefer ShArim Metzuyanim B'Halachah. Im divrei Torah V'Hilchos Chanukah Melukat Msifrei rabbeinu Sharim Metuyanim B'halchah al KSh"a ,Shas U'mKisvei Yad.
Seder Hadlakas Ner Chanukah Al Pi Nusach Moreinu V'Rabeinu HaGaon HaMefursam Rebbe Shlomo Zalman Braun ZtsLLh"h.
Mechaber Sefer ShArim Metzuyanim B'Halachah.

Author:Moshe shmuel Braun
Type:Softcover
Write Review